Prawo: Podatek dochodowy przy sprzedaży konia

Data publikacji: 2015-09-23

 

Sprzedajesz konia? Upewnij się, czy nie musisz zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych 

Przy transakcji sprzedaży konia, strony powinny pamiętać nie tylko o zawarciu umowy sprzedaży na piśmie, lecz również o ewentualnym obowiązku podatkowym, jaki może wiązać się z tego rodzaju czynnością prawną. Obowiązek ten powstaje w określonych przez prawo przypadkach zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedawcy, a rodzaj podatku zależy także od tego, czy do sprzedaży dochodzi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

  

Kupujący musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na zasadach wynikających z ustawy o PCC, jeżeli dokonuje zakupu konia od osoby, która z tytułu jego sprzedaży nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT), lub nie jest zwolniona z tego podatku w ramach prowadzonej działalności. O podatku od czynności cywilnoprawnych  przeczytają Państwo w jednej z naszych poprzednich publikacji, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy.  

W przypadku sprzedawcy – osoby fizycznej, obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje nie tylko w przypadku sprzedaży konia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale również może powstać, gdy sprzedaż konia następuje poza prowadzoną działalnością. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie „innych rzeczy”, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. 

 

 

Warto wskazać, że prawo podatkowe traktuje konie jako rzecz ruchomą. W związku z powyższym, sprzedaż konia nie będzie stanowiła źródła przychodu i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż ta nastąpiła po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie przez sprzedającego i sprzedaż ta nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. 

Powyższe rozważania nie dotyczą osób, które sprzedają konie w ramach prowadzonej działalności rolniczej i nie są objęte zakresem regulacji ustawy o PIT.

Z ustawy o PIT ustawy wynika, że jeśli osoba sprzedająca konia prywatnie poniosła wydatki związane z jego sprzedażą (np. koszty ogłoszeń o sprzedaży w Internecie) – to przychodem z odpłatnego zbycia konia, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o te koszty. 

Celowe zaniżanie ceny sprzedaży może mieć jednak negatywne skutki podatkowe. Jeżeli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy, a sprzedawca nie potrafi uzasadnić takiej różnicy, wówczas organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej i tak określi tę cenę w wysokości wartości rynkowej, na podstawie cen rynkowych podobnych rzeczy (art. 19 ustawy o PIT). 

Przy odpłatnym zbyciu rzeczy poza działalnością gospodarczą, podstawę opodatkowania stanowi uzyskany z tego tytułu dochód ustalony w oparciu o art. 24 ust. 6  ustawy o PIT, zgodnie z którym jest nim różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy (konia), a kosztem jej nabycia (kwota należna zbywcy oraz np. koszty transportu konia), pomniejszona o nakłady dokonane w czasie posiadania rzeczy (konia).Jeżeli chodzi o nakłady poniesione w trakcie posiadania rzeczy, to kwestia jakie koszty można uznać za takie nakłady, stanowi często przedmiot sporu z organami podatkowymi. Najczęściej składają się na nie wydatki związane z ulepszeniem rzeczy - tj. takie, które mają wpływ na zwiększenie jej wartości. 

 

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wątpliwości, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu skarbowego o wydanie indywidulanej interpretacji prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zdarzenia przyszłego lub zaistniałego stanu faktycznego. Zastosowanie się do wydanej w sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez sąd) nie może szkodzić wnioskodawcy, co oznacza, że jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu, to podatnik m.in. nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej ani nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w uiszczeniu podatku.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży konia podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT). Dochód należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano konia; w tym terminie należy zapłacić również podatek dochodowy z tego tytułu. Co istotne, nawet jeżeli sprzedaż konia następuje po cenie niższej od jego zakupu i w związku z tym nie powstaje dochód podlegający opodatkowaniu, to jeżeli sprzedaż taka nastąpi przed upływem półrocznego okresu posiadania danej rzeczy, podatnik i tak musi wykazać ją w rocznej deklaracji podatkowej.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z zagadnieniami prawnymi prosimy o kontakt: lexhippica@gmail.com

 

 


 Autorką artykułu jest:

Agnieszka Cwajna, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem i znajomością branży jeździeckiej. Wspólnie z aplikantką adwokacką Anitą Garnuszek prowadzą stronę poświęconą tematyce prawnej związanej z jeździectwem Lexhippica.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fot. foter.com, własność autorki
art. Copyright © 2014 Agnieszka Cwajna & Anita Garnuszek, Wszelkie prawa zastrzeżone