REGULAMIN PORTALU EQUISTA.PL

 

 

§ 1 Definicje

 

Portal Internetowy Equista.pl, Equista.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Timeless Sp. z o.o. i dostępna pod adresem www.equista.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Timeless Sp. z o.o.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług dostępnych na Portalu Equista.pl świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługodawca - Timeless Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-444) przy ul. Ostatniej 1c, adres e-mail: info@equista.pl

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Materiały - grafiki, teksty, zdjęcia, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Partner - każdy podmiot współpracujący z Portalem Internetowym Equista.pl na podstawie stosownej umowy

Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Equista.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Timeless Sp. z o.o.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne na Portalu Internetowym Equista.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Equista.pl lub Partnerów

b) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet

c) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Portal Internetowy Equista.pl, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w § 1 Definicje poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez Timeless Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Ostatniej 1c (31-444 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, pod numerem KRS 0000334566, kapitał zakładowy 294 000.00 zł, NIP 9452129866, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Portal Internetowy Equista.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Equista.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Equista.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Equista.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Equista.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisów i Usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Equista.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

5. W ramach Portalu Internetowego Equista.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

a) w domenie internetowej www.equista.pl i jej subdomenach

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w powyższym punkcie a) 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

 

§ 3 Zasady korzystania z zawartości Portalu Equista.pl

 

1. W ramach Portalu Equista.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Equista.pl za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Equista.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy

c) korzystać z wyszukiwarek

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług

e) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Equista.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach. Tym samym tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Equista.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe stanowią integralną część Portalu Equista.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

4. Portal Equista.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

5. Wszelkie pytania, uwagi i sugestię związane z Portalem Equista.pl prosimy kierować na adres: info@equista.pl

 

 

§ 4 Własność intelektualna na Equista.pl

 

1. Portal Equista.pl i Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Equista.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Equista.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Equista.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub bazy danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Equista.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Jednocześnie zabrania się:

- jakiegokolwiek naruszania technicznych zabezpieczeń archiwum oraz oznakowań Materiałów, a także omijania środków zastosowanych w celu ograniczenia dostępu do archiwum lub utworów

- testowania poziomu technicznych zabezpieczeń archiwum oraz Materiałów

- zwielokrotnianie, kopiowanie oraz modyfikowanie wszelkich Materiałów na Portalu Equista.pl

- stosowania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania i narzędzi programistycznych, algorytmów i każdych innych procedur, które mogłyby spowodować zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu Equista.pl i jego archiwum

 

§ 5 Polityka Prywatności

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Equista.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Equista.pl. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Usługodawca oświadcza, że nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Equista.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Equista.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  • tworzenia statystyk obrazujących w jaki sposób Użytkownicy Portalu Equista.pl korzystają ze stron internetowych
  • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu Equista.pl (po zalogowaniu)

5. Niejednokrotnie przeglądarki internetowe domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu Equista.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu Equista.pl.

6. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Equista.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą Portalu Equista.pl reklamodawców oraz partnerów.

7. Usługodawca Portalu Equista.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu Equista.pl.

 Pełną kontrolę nad ciasteczkami zapewnia przeglądarka: 

  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

§ 6 Dane osobowe

 

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Equista.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi na Portalu Equista.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Timeless Sp. z o.o., 31-44 Kraków, ul. Ostatnia 1c lub wysłać wiadomość drogą e-mailową: info@equista.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 


§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu Equista.pl jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Equista.pl. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po ich wprowadzeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4 . Usługodawca oraz Portal Equista.plnie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i braki wynikłe wskutek przerw w prawidłowym działaniu i funkcjonowaniu Portalu Equista.pl oraz nie udziela zapewnień i nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności.

5. Usługodawca oraz Portal Equista.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia dostępu Użytkownika do Portalu, jeśli uzna to za uzasadnione. Szczególnie w przypadku korzystania z serwisu niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami tego Regulaminu.

6. Usługodawca oraz Portal Equista.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła dostępu do swojego konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia. Postanowienia tego Regulaminu dotyczą także Użytkowników, którzy korzystają z konta w imieniu swojego pracodawcy w zakresie wypełniania obowiązków służbowych.

7. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Timeless Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości. Niniejszym Użytkownik został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

 

Facebook