Prawo: Nowelizacja ustawy o sporcie

Data publikacji: 2015-09-02
Prawo: Nowelizacja ustawy o sporcie

 

Nowelizacja Ustawy o sporcie, a funkcjonowanie Polskiego Związku Jeździeckiego

12 sierpnia Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o sporcie oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania polskich związków sportowych. 

 

Zmiany dotyczące pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego

Przede wszystkim nowelizacja zakłada zmianę przepisu zakazującego członkom zarządu polskiego związku sportowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie związanym z realizacją przez ten związek zadań statutowych.

Dotychczas, przepis przewidywał zakaz prowadzenia działalności „bezpośrednio” związanej z realizacją działań statutowych. Obecnie przysłówek „bezpośrednio” został usunięty, co oznacza, że członkowie zarządu nie będą mogli prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej w zakresie związanym z realizacją przez związek zadań statutowychW przepisie tym dodano również dodatkowe zastrzeżenia dotyczące posiadania przez członków zarządu związku sportowego akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych lub bycia wspólnikiem w spółkach osobowych prowadzących działalność związaną z realizacją przez ten związek zadań statutowych. 

I tak, członek zarządu polskiego związku sportowego nie może posiadać w takich spółkach kapitałowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego oraz nie może być w ogóle wspólnikiem tego rodzaju spółki osobowej.

Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego naruszy wyżej wskazane znowelizowane przepisy, obowiązana będzie w ciągu 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały lub wystąpić ze spółki.

Sankcją za niewypełnienie tego obowiązku będzie odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji.

Osoby, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy są członkami zarządu polskiego związku sportowego i nie spełniają wyżej wskazanych warunków, mogą pełnić swoje funkcje do końca kadencji.

Dodatkowo, zmiana umożliwia członkom zarządu związku sportowego jednoczesne pełnienie funkcji delegata na walnym zebraniu członków albo delegatów związku sportowego zwołanym dla wyboru władz tego związku.

 

nowelizacja ustawy o sporcie, PZJ

 

Obowiązek składania rocznych sprawozdań

Inne wymagania przewidziane nowelizacją ustawy dotyczą obowiązku składania rocznych sprawozdań przez związek sportowy. Po pierwsze, wyraźnie wskazano, że roczne sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie z działalności muszą zostać rozpatrzone i zatwierdzone przez walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu obu sprawozdań, polski związek sportowy ma obowiązek przesłać je w nieprzekraczalnym terminie 30 dni do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozwiązywanie sporów w sporcie

Nowelizacja zakłada również dodanie w Ustawie o sporcie rozdziału 9a zatytułowanego „Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie”. 

W rozdziale tym usankcjonowano działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL, który w brzmieniu nowelizacji, jest z mocy ustawy właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub – na podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku – innym podmiotom. W sprawach dyscyplinarnych za stosowanie dopingu w sporcie skarga do Trybunału przysługuje również Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). 

Skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga ta nie przysługuje jednak w sprawach dotyczących technicznych reguł gry. 

Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej. 

Dotychczas (tj. od uchwalenia Ustawy o sporcie w 2010 r.) Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOL działał głównie na podstawie Statutu PKOL i własnego Regulaminu. Obecnie Trybunał otrzymał wyraźne umocowanie ustawowe. 

 

Treść nowelizacji dostępna jest na stronie Sejmu: KLIK

W razie jakichkolwiek pytań związanych z zagadnieniami prawnymi prosimy o kontakt: lexhippica@gmail.com

 

 
Autorką artykułu jest:

Anita Garnuszek, aplikant adwokacki oraz doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z radcą prawnym Agnieszką Cwajna prowadzą stronę poświęconą tematyce prawnej związanej z hodowlą koni i jeździectwem Lexhippica.pl 

 

 

 

 

 

 

  

 

fot. foter.com, własność autorki
art. Copyright © 2014 Agnieszka Cwajna & Anita Garnuszek, Wszelkie prawa zastrzeżone