Prawo: Jak powinna wyglądać umowa pensjonatowa?

Data publikacji: 2015-02-12
Jak powinna wyglądać umowa pensjonatowa

 

 

Czy warto zawierać umowę pensjonatu dla konia na piśmie?

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli przepisy nie wymagają zawarcia umowy na piśmie, do jej zawarcia wystarczą ustne oświadczenia obu stron. Należy jednak mieć na względzie, że w razie sporu, ustne ustalenia mogą być trudne do udowodnienia, dlatego każdą umowę, w tym również umowę pensjonatu dla konia, należy zawierać w formie pisemnej, aby w pełni zabezpieczyć interesy obu stron.

 

Prawidłowo napisana umowa pensjonatu dla konia powinna zatem zawierać co najmniej następujące elementy:

 

1.  Data i miejsce zawarcia umowy;

2. Opis stron podpisujących umowę wraz z ich identyfikacją: 

Osoby fizyczne: imię i nazwisko (ewentualnie data urodzenia), miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, organ wydający dowód, data ważności dowodu; 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, organ wydający dowód, data ważności dowodu, nr NIP oraz nazwa firmy prowadzonej działalności gospodarczej; 

Spółki prawa handlowego: nazwa spółki, siedziba, adres, osoby reprezentujące (imię, nazwisko, stanowisko), numer wpisu w rejestrze sądowym oraz określenie sądu rejestracyjnego, nr NIP i REGON (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo – akcyjnej – należy dodatkowo wskazać wysokość kapitału zakładowego);

3. Przedmiot umowy (przechowanie konia w pensjonacie oraz dokładny opis konia);

4. Czas trwania umowy (czas nieokreślony lub określony);

5. Oświadczenia stron (np. oświadczenie właściciela konia o posiadanym tytule prawnym do konia; oświadczenie o akceptowaniu wyglądu i wyposażenia boksu wskazanego przez właściciela stajni, oświadczenie o stanie zdrowia konia; oświadczenie o zapoznaniu się i akceptowaniu regulaminu stajni);

6. Precyzyjne omówienie obowiązków stron umowy:

Obowiązki właściciela stajni (np. udostępnienia boksu stajennego o określonej powierzchni m2; zapewnienie wyżywienia, w tym rodzaj wyżywienia i częstotliwość podawania; obowiązek powiadomienia o podejrzewanej chorobie zwierzęcia oraz w przypadkach zagrażających życiu konia obowiązek udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania lekarza weterynarii na koszt właściciela konia; zapewnienie stałego miejsca na przechowanie sprzętu jeździeckiego; wypuszczanie koni na padok; utrzymanie boksu w należytej czystości, ścielenie słomą).

 

Obowiązki właściciela konia (np. uiszczanie opłaty za pensjonat – ustalenie wysokości opłaty oraz zasady zmiany wysokości opłaty, terminu i sposobu jej uiszczania; obowiązek szczepienia i odrobaczania konia; wykonywanie zabiegów pielęgnacji kopyt; ponoszenie kosztów leczenia konia; przestrzegania regulaminu stajni; dbanie o mienie stajni; zachowania porządku, zgłaszania właścicielowi stajni zauważonych usterek lub uszkodzeń wyposażenia stajni, pastwisk itp.);

 

Umowa pensjonatowa jak powinna wyglądać, konie

 

7. Określenie zasad odpowiedzialności za szkody i wypadki związane z pobytem konia  w pensjonacie (np. brak odpowiedzialności właściciela stajni za wypadek z udziałem konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela oraz za wypadki losowe inne niż wynikające z niewłaściwego wykonania umowy przez właściciela stajni albo odpowiedzialność właściciela konia za osoby trzecie, którym go udostępnił);

8. Określenie zasad rozwiązania umowy (np. okres wypowiedzenia oraz przypadki rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. zaległość z opłatami za pensjonat za 2 pełne miesiące);

9. Podanie przepisów, aktów prawnych, mających zastosowane w kwestiach nieuregulowanych umową (Kodeks cywilny);

10. Podanie instytucji rozstrzygających możliwe spory pomiędzy stronami umowy (np. sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela konia lub właściciela pensjonatu);

11. Podanie liczby podpisanych egzemplarzy tekstu umowy (min. po 1 dla każdej ze stron);

12. Zapis przewidujący formę pisemną pod rygorem nieważności w przypadku każdej zmiany umowy (Zastrzeżenie wymogu zachowania formy pisemnej wyklucza możliwość skutecznej zmiany umowy w sposób dorozumiany);

13. Własnoręczne podpisy stron (Nie należy składać podpisu pod umową w formie parafy - przeważa pogląd, że nie spełnia ona kryteriów własnoręczności podpisu). 

 

Tylko w ten sposób sporządzona umowa pozwoli skutecznie dochodzić swoich praw, czy odszkodowania, w wypadku nieprawidłowego wykonania usługi pensjonatu konia, bądź w przypadku niewywiązania się właściciela konia ze zobowiązań.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z zagadnieniami prawnymi prosimy o kontakt: lexhippica@gmail.com

 

 
Autorką artykułu jest:

Agnieszka Cwajna, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem i znajomością branży jeździeckiej. Wspólnie z aplikantką adwokacką Anitą Garnuszek prowadzą stronę poświęconą tematyce prawnej związanej z jeździectwem Lexhippica.pl

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fot. foter.com, własność autorki
art. Copyright © 2014 Agnieszka Cwajna & Anita Garnuszek, Wszelkie prawa zastrzeżone