Wzrosną dopłaty dla klaczy w programach ochrony zasobów genetycznych!

Data publikacji: 2017-05-12
Klacz małopolska Arizona Oregon fot. Oliwia Chmielewska

 

Jak poinformował Polski Związek Hodowców Koni wzrosną dopłaty w ramach PROW 2014-2020. Komunikat związku publikujemy poniżej:

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ra­ma­ch dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014-2020 wyż­sze staw­ki do­płat do kla­czy ob­ję­ty­ch pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch

  • dla ras: ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej – 1900 zł
  • dla ras: ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz zim­no­krwi­sty­ch w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim – 1700 zł.

Dla kla­czy uczest­ni­czą­cy­ch w pro­gra­mie PROW 2007-​2013 do­pła­ty po­zo­sta­ją bez zmian – 1500 zł.

 

Przypomnijmy, że wciąż trwają prace nad budżetem PROW po roku 2020 i niewykluczone, że hodowcy koni zostaną wtedy objęci także tzw. dopłatami bezpośrednimi. O tej debacie pisaliśmy krótko TUTAJ

 

fot. Oliwia Chmielewska/Equista.pl

 

 

Inspiracje

Facebook

Instagram