Jak uzyskać wydanie świadectwa zootechnicznego?

Data publikacji: 2020-06-05
Konie, fot. pixabay.comNa stronie internetowej Polskiego Związku Hodowców Koni zamieszczono szczegółowe rozpiski następujących procedur: wydawania świadectw zootechnicznych dla stacji pobierania i przechowywania nasienia oraz stacji przechowywania nasienia ogierów upoważnionych przez PZHK, wydawania świadectw zootechnicznych przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia ogierów nieupoważnionych przez PZHK i wydawania druków zaświadczeń o dokonaniu inseminacji dla stacji nasienia ogierów. 


PROCEDURA wydawania świadectw zootechnicznych dla stacji pobierania i przechowywania nasienia oraz stacji przechowywania nasienia ogierów (zwanych dalej stacjami nasienia), upoważnionych przez PZHK

1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla upoważnionej przez PZHK (wymienionej w załączniku do programu hodowli) stacji nasienia dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.

2. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie „Świadectw zootechnicznych” (zał. 1) przedkładając listę ogierów, których nasienie zdeponowano w stacji. Stacja nasienia bez zbędnej zwłoki informuje OZHK/WZHK o wszelkich zmianach na liście ogierów (nasienie od nowych ogierów, brak nasienia ogiera w ofercie stacji).

3. Rodowody ogierów, których nasienie znajduje się w stacji nasienia muszą być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.

4. OZHK/WZHK sprawdza dostarczoną listę ogierów w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie www.pzhk.pl.

5. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectwa zootechniczne dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK”.

6. Stacja nasienia wnosi jednorazową opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.

7. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia kopię wydanego z OZHK/WZHK „Świadectwa zootechnicznego” uzupełniając o dane dotyczące nasienia oraz stempluje pieczęcią stacji i podpisuje.


PROCEDURA wydawania „Świadectw zootechnicznych” przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia ogierów nieupoważnionych przez PZHK

1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg. Wnioskująca stacja powinna być zarejestrowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (wymagane przedłożenie decyzji PIW). Informacja o prowadzeniu działalności znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2. Podmiot musi posiadać zgodę MRiRW na prowadzenie działalności.

3. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie „Świadectwa zootechnicznego” dla każdej partii nasienia ogiera.

4. Rodowód ogiera, którego nasienie znajduje się w stacji nasienia musi być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.

5. OZHK/WZHK sprawdza dane ogiera w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie www.pzhk.pl.

6. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectwo zootechniczne” dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK, uzupełniając o dane dotyczące nasienia ogiera oraz stempluje pieczęcią OZHK/WZHK i podpisuje.

7. Stacja nasienia wnosi każdorazowo opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.

8. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia „Świadectwo zootechniczne” wydane przez OZHK/WZHK.


PROCEDURA wydawania druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacji”
dla stacji nasienia ogierów

1. Druki „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.

2. Druki są wydawane na podstawie złożonego wniosku (zał. 1), przed dokonaniem inseminacji.

3. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić lekarz inseminujący klacz, jeżeli posiada pisemne upoważnienie właściciela nasienia i dokumenty na powierzone do inseminacji nasienie, czyli „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.

4. Druki „Zaświadczeń sztucznego unasienniania klaczy” stacja nasienia dołącza do sprzedawanego nasienia w ilości zgodnej z ilością sprzedawanego nasienia oraz dołącza „Świadectwo zootechniczne”.

5. Osoba uprawniona do dokonania inseminacji wypełnia druk po dokonaniu inseminacji.


UWAGI

1. Każde nasienie nowo zakupione powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.

2 W każdym wątpliwym przypadku możemy zlecić badanie DNA na koszt właściciela. Zdarzają się przypadki zamiany nasienia.

3. Zgłaszający źrebię do identyfikacji powinien przedłożyć w przypadku koni hodowlanych obowiązujące „Świadectwo pokrycia klaczy” / „Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy”. Jeżeli takich nie posiada to pochodzenie potwierdza badaniem DNA (dotyczy koni hodowlanych).


DOKUMENTY 

Wzór świadectwa zootechnicznego (PDF)

Wydawanie świadectw zootechnicznych – wniosek i oświadczenie (PDF) 

źródło: pzhk.pl, fot. pixabay.com